ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ

TÜZÜK

 

BÖLÜM 1

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, LOGOSU, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI

 

Derneğin Adı

Madde 1 

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği olup kısaca ETMK olarak kullanılır.

 

Şube Açma

Madde 2

Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere ve yayılım politikasına uygun olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler açabilir veya Genel Kurul kararı ile kapatabilir.

 

Dernek Merkezi

Madde 3

Derneğin merkezi Ankara'dır

 

Dernek Logosu

Madde 4

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ETMK logosu Derneğin yazışmalarında ve etkinliklerinde kullanılır.

 

Derneğin Amacı

Madde 5

Derneğin amacı, endüstriyel tasarım mesleğini topluma tanıtmak, endüstriyel tasarım mesleği ile ilgili hak ve yetkileri oluşturmak ve korumak, meslektaşlar arasında iletişimi ve üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek, topluma tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamak ve endüstriyel tasarım eğitim programlarının kalite standartlarını ve meslektaşların uygulama standartlarını yükseltmek için ilgili kuruluşlar ve paydaşlarla çalışmalar yapmaktır.

 

Derneğin Çalışma Konuları

Madde 6

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütebilir:

 1. Sosyal, kültürel ve disiplinler arası ilişkileri kurmaya yönelik toplantılar, seminerler, film gösterileri, sergi ve fuarlar, oturumlar, meslek eğitimi ile ilgili geziler ve yarışmalar ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 2. Üyeler ve ilgili kişiler arası tanışmayı ve dayanışmayı kolaylaştırmak için olanak ve yer sağlamak, bunları işletmek ya da işlettirmek,
 3. Sergi ve yayınlar yoluyla nitelikli tasarımları tanıtmak, desteklemek, bu yolla üreticiyi, tüketiciyi ve kullanıcıyı bilinçlendirmek,
 4. Endüstriyel tasarımcı yetiştiren eğitim kurumları ile ilişkiler kurarak öğrencilerin gelecekteki mesleklerine uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli çalışma, araştırma, anket ve benzeri düzenlemeler yapmak, staj ve iş olanakları sağlamak, çalışmalara istinaden görüş ve öneriler sunmak,
 5. Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu aracılığı ile endüstriyel tasarım eğitim ve öğretiminin niteliğinin güvence altına alınması, artırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi amaçlarıyla üniversitelerin başvuruları üzerine güncel olarak saptadığı ulusal ve uluslararası standartlar ve süreçler temelinde endüstriyel tasarım ve endüstri ürünleri tasarımı lisans ve lisansüstü programlarını değerlendirerek akreditasyonunu gerçekleştirmek; akredite edilen programları ilan etmek,
 6. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşları ile iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak,
 7. Akreditasyon ve kalite güvencesi konularında program değerlendiricilerini ve öğretim üyelerini bilgilendirmek amacıyla eğitimler gerçekleştirmek,
 8. Meslektaşların mesleki yeterliliği ve yetkinliği ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu alanda yapılan çalışmaları takip etmek ve desteklemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin içinde yer almak,
 9. Mesleki alandaki gelişmeleri endüstriyel tasarımcılara aktarmak amacıyla eğitimler gerçekleştirmek,
 10. Kendi alanındaki çevre sorunlarını çözüme yardımcı olacak çalışmalar yapmak,
 11. Üyelerin ve ilgili kişilerin yararlanabilmesi için çağımız gereklerine uygun bir belgelik ve müze kurmak, geliştirmek; her türlü görsel-işitsel yayından yararlanmak ve yapımını sağlamak için çalışmak, iş birlikleri kurmak,
 12. Endüstriyel tasarımcıların, mesleki icra standartlarını belirlemek ve koruyucu çalışmalar yapmak, bu amaçla çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortaklık ve işbirliği yapmak ve bu çalışmaların Dernek tarafından hazırlanan tip sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini teşvik etmek,
 13. Amacını gerçekleştirmek için ticari ve iktisadi işletmeler kurmak, amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır/taşınmaz edinmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak; bu hakları sona erdirmek, değiştirmek, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve her türlü resmi, hukuki, mali işlemleri yapmak; tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici ve stajyer çalışan istihdam etmek,
 14. Ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan veya diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu kuruluşlara üye olmak,
 15. 06.1983 tarih ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, şartlı ve şartsız yardımları kabul etmek,
 16. Kuruluş amacı ile ilgisi bulunan diğer kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, ağlar oluşturmak, platform ve ağlara katılmak,
 17. Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak, faaliyetlerinin tanıtılması, duyurulması ve yayılımı için kitlesel açık çevrimiçi platformlar oluşturmak, açık erişim veri tabanları kurmak, kitlesel iletişim araçları ve/veya çevrimiçi sosyal ağlar aracılığı ile yayın yapmak; her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı, yazılı veya görsel yayın yapmak, radyo ve televizyon gibi yayın araçlarından yararlanmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak,
 18. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda ulusal tasarım geleneğini oluşturmak ve çağdaş anlamda etkin örgütler kurmak için çalışmak; bu amaçla diğer kuruluşlarla (dernek, vakıf, federasyon, oda, birlik gibi) iş birliği yapmak, derneklere ve federasyonlara üye olmak, dernek, vakıf, federasyon vb. kurucusu olmak,
 19. Derneğin amaçları doğrultusunda ulusal ve/veya uluslararası düzeyde ilgili kurum kuruluşlarla iş birlikleri kurmak, ortak ve/veya tekil projeler geliştirmek, uygulamak.

Dernek Yönetim Kurulu, Derneğin amaçları doğrultusunda ve bu Tüzüğe aykırı olmamak üzere yukarıda sayılan faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve  kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla düzenlemeler yapabilir.

 

Yasaklar

Madde 7  

Dernek, Dernekler Kanunu'nun yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.

 

 

BÖLÜM 2

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 

Derneğin Üyeleri

Madde 8  

Derneğin iki tür üyesi vardır:

 1. Asil Üye
 2. Onursal Üye

 

Asil Üyelik Koşulları

Madde 9  

Derneğin asil üyesi olabilmek için:

 1. Endüstriyel tasarım bölümlerinden lisans derecesi almış olduğunu belgelemek,
 2. Fiil ehliyetine sahip olmak ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak,
 3. Yıllık üyelik ödentisini yüklenmek,
 4. Bir defaya mahsus olmak üzere üyelik giriş ödentisini ödemeyi yüklenmek,
 5. Aidatları aksatmadan ödeyeceğini, aidatların düzenli şekilde ödenmemesi durumunda aidat borcunun dernek tarafından kendisinden talep edilebileceğini, aidatları düzenli olarak ödememe durumunda vuku bulabilecek ihtarname, avukatlık masrafları ve benzeri hukuki masraflardan sorumlu tutulacağını bildiğini kabul etmek,
 6. İki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, mezuniyet belgesi, özgeçmiş, ıslak imzalı dilekçe ile Dernek Yönetim Kuruluna (elden, internet sitesi üzerinden, posta veya e-posta ile) başvurmak gerekir.
 7. Yabancı uyrukluların, Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgenin örneğini de vermeleri gerekir.
 8. 1995-2016 yılları arasında derneğe üye olmuş aşağıdaki kişilerin asil üyelikleri devam eder:
 9. Endüstriyel tasarım bölümlerinden yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derecelerinden en az birini almış olanlar,
 10. Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren bölümlerde en az beş yıl tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış olanlar,
 11. Portfolyo incelemesi sonucu derneğe üye olanlar.

Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından, Dernek Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yapılır. Dernek Yönetim Kurulu görüşü ile birlikte en geç yedi gün içinde başvuruyu ilgili şubeye iletir. Şube Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir. Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz başvuru tarihinden sonra en geç otuz gün içinde karara bağlayıp sonucu gerekçesiyle birlikte dilekçe sahibine ve Dernek Yönetim Kuruluna yazıyla veya e-posta ile bildirmek zorundadır. Şube Yönetim Kurulu üyenin bilgilerini hem Dernek Yönetim Kurulu hem de şubelerin Yönetim Kurulları tarafından izlenebilen çevrim içi veri tabanına kaydeder.

Üyeliğe başvuru, kabul ve üye kaydı tutulmasına ilişkin prosedür yönetmelikle düzenlenir.

 

Onursal Üyelik ve Koşulları

Madde 10

Onursal üyelik verilebilmesi için dernek ve şube yönetimleri veya üyeler tarafından aday gösterilen kişiler, aşağıdaki koşullardan en az birine uygun olmaları durumunda Dernek Yönetim Kurulu kararı ile "Onursal Üye" seçilebilirler.

 1. Derneğe üyelik koşullarını karşılamayan, öte yandan Derneğe önemli yardımları geçmiş, çalışmalara katkıda bulunmuş, Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için önemli etkinlikleri saptanmış olmak,
 2. Derneğin amacına giren konularda ya da kendi uğraş alanında çalışmaları, çabaları ya da yaptıklarıyla yurt içi ve/veya yurt dışında tanınmış olmak.

Onursal üyeler ödenti vermezler. Toplantılara katılıp söz alabilirlerse de, organlarda görev alamazlar ve oy hakları yoktur.

Derneğin onursal üyesi olmuş, ancak sonra asil üyelik koşullarını karşılayarak asil üye olmuş kişilerin onursal üyelikleri de devam eder.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 11 

Ayrılma isteğini imzalı dilekçe ile bildirmiş olanlar üyelikten çıkarlar. Hiç bir üye dernekte kalmaya ya da ayrılmaya zorlanamaz. Ayrılanlar ayrılma tarihine kadar olan ödentiden sorumludurlar.

Üyenin vefat etmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulunca gerekli olan işlemler yapılır. Ölen üyenin birikmiş üye aidat borcu bulunması halinde borcu silinir. Üyenin malul olması durumunda kendi talebi doğrultusunda varsa üye aidat borcu silinir, sonraki üye aidatlarından muaf olur.

Ayrılanların üyeliğe başvurmalarında bu tüzüğün 9. Maddesi uygulanır.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 12 

Aşağıdaki durumların varlığında üyelik kaydı, Şube Yönetim Kurulu kararıyla, Dernek Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde silinir.

 1. Üyelik koşullarını sonradan yitirmek,
 2. İki yıllık aidat borcu bulunmak ve ikinci yılın sonuna kadar ödememek.

Dernek amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler hakkında Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Dernek Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı alabilir.

Dernek Yönetim Kurulunun çıkarma kararına karşı üyenin Genel Kurula yazı ile itiraz hakkı vardır. Genel Kurul kendisine ulaştırılan itirazları görüşür, dernek üyeliğinden çıkartılması hakkında karar verilecek kişiyi dinler, şikâyet hakkında nihai kararını alır. Genel Kurulun kararı kesindir.

Disiplin cezası nedeniyle üyelikten çıkarılanlar yeniden üye olamazlar.

Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

 

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Madde 13

Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

 

 

 

 

Genel Kurul ve Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Madde 14

Genel Kurul, derneğin en yetkili ve en üst organı olup merkez ve şube asil üyeleri ile onursal üyelerden oluşur. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Kurul Zamanı ve Gündemi

Madde 15

Genel Kurul iki biçimde toplanır:

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Dernek Yönetim Kurulu tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve çağrısı yapılan toplantıdır. Olağan Genel Kurul Nisan ayı içerisinde Dernek Genel Merkezi olan Ankara'da veya Dernek Yönetim Kurulunun karar alacağı ilde yapılır. Önceden duyurulan gündemin dışındaki konuların görüşülmesi, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yeni önerdikleri gündem maddesini görüşme istemini Genel Kurul Divan Başkanlığına yazılı bir dilekçeyle vermelerine bağlıdır. Bu şekilde yeter sayı ile verilmiş önergedeki konunun gündeme alınması ve görüşülüp karara bağlanması zorunludur. Genel Kurul salt çoğunluk oyuyla gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapabilir.
 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı istemi üzerine, tüzükte belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul zamanı dışında yapılan toplantıdır. Yönetim veya Denetim Kurulu tarafından Olağanüstü Genel Kurul kararı alındıktan veya gerekli çoğunluğa sahip üyeler tarafından istem yapıldıktan sonra, en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından çağrı yapılması zorunludur. Kanuna uygun çağrı yerine getirilmezse; Denetim Kurulunun ya da olağanüstü toplantıyı isteyen üyelerden birinin başvurusu üzerine, Ankara Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyelerinden üç kişilik bir kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırmak için görevlendirir. Toplantı istemiyle birlikte gündem maddesinin de bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları için de Olağan Genel Kurul hükümleri uygulanır.

 

 

 

Genel Kurul Süreci ve Dernek Organlarının Seçimi

Madde 16

 1. Genel Kurula katılacak asil üyeler, bir Yönetim Kurulu üyesi veya görevlendirdikleri bir üye tarafından kimlikleri kontrol edilerek ve Genel Kurul toplantısına katılma koşullarını sağlayan üyelerin bulunduğu hazırun listesindeki adlarının karşısına imzaları attırılarak toplantı mekanına alınırlar. Toplantının başlayabilmesi için asil üyelerin yarısından bir (1) fazlasının bulunması zorunludur. Bu durum bir tutanakla saptanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Yeter sayının sağlandığı saptanarak tutanak tutulur ve toplantıya başlanır. Toplantı için yeterli sayının bulunmaması durumu da Yönetim Kurulu tarafından tutanak altına alınır.
 2. Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Divan Başkanı, yeteri kadar Divan Başkan Vekili ve iki Yazman üye açık oyla ve salt çoğunlukla seçilir. Toplantının yönetimini ve düzenini sağlamak Divan Başkanının görevidir.
 3. Dernek üyeleri eşit hakka sahip olup her üye bir oy kullanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak oturumda bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 4. Dernek Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Divan kurulu tarafından mühürlenmiş boş oy pusulaları dağıtılır, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, imza karşılığı içi boş bir sandığa atılır ve oy vermenin bitiminden sonra oyların açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
 5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan başkanına kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalayarak oylarını kapalı sandığa atmaları zorunludur.
 6. Vekâleten oy kullanılamaz. Vekâleten aday olunamaz.
 7. Seçimlerde, en az asil ve yedek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin toplamı kadar kişinin aday gösterilmesi gereklidir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ya da başka bir üyeyi Yönetim, Denetim veya Disiplin Kurullarına asil veya yedek olarak aday gösterebilirler. Adaylar liste olarak veya bireysel olarak adaylıklarını belirtebilirler.
 8. Adayların saptanmasından sonra divan başkanı tarafından Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları için kesin aday listesi ve asil ve yedek adaylık istemleri okunur ve toplantıya katılan tüm üyelerin görebileceği şekilde yazılı olarak duyurulur. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir. Kesin aday listesinde adayın belirtildiği görev haricinde başka bir görev için verilen oylar geçersizdir.
 9. Üyeler, dağıtılan oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayın ad ve soyadlarını, pusulalarda ayrılmış bölümlere el yazısıyla yazarlar. Oylamaya katılan üye, oy pusulasına, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üye sayısından fazla sayıda kişinin adını yazamaz. Ancak seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları geçerli sayılır.
 10. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı, aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Kesinleşen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu listesi Divan Başkanı tarafından ilan edilir.
 11. Yazmanlar, görüşülen konuları ve alınan kararları yazdıkları toplantı tutanağını düzenler ve Divan Kurulu Başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar, geçerli veya geçersiz tüm oy pusulaları, Divana iletilmiş dilekçeler ve diğer belgeler, bir teslim tutanağı karşılığında yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurul toplantı usulü ve seçim yöntemi hakkındaki süreçler yönetmelikle düzenlenir.

 

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Madde 17

Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

 1. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 3. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları çalışma raporlarını görüşerek karara bağlamak ve yönetim kurulunu aklamak, kusur ve sorumluluk bulursa yargı yoluna başvurulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını ve çalışma programını görüşüp gerekirse değiştirerek onaylamak,
 5. Dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazlarını karara bağlamak,
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, eldeki taşınmaz malların satımı, yarar getirecek biçimde kullanılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Derneğin bir federasyona katılması ya da katıldığı federasyondan ayrılması, uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da üyelikten ayrılması konularında karar almak,
 8. Disiplin Kurulunun itiraz edilen kararlarını kesinleştirmek,
 9. Derneğin feshine ve mallarının tasfiye biçimine karar vermek,
 10. Kanunlarda ve Tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen görevleri yerine getirmek, verilen hakları kullanmak,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurulmasına ve fesih edilmesine karar vermek.
 12. Derneğin işleyişi, şubelerle ilişkiler ve düzenlenen etkinliklerle ilgili yönetmelikler çıkartmak.

 

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 18

Yönetim Kurulu beş(5) asil, beş(5) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Asil üyeliklerde boşalma durumunda yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılırlar. Yedek üyelerin asil üye konumuna getirilmesinden sonra, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul görevdeki Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması üzerine Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. Derneği temsil etmek ya da bu konuda bir veya birkaç üyesine yetki vermek,
 2. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üyeyi seçmek,
 3. Derneğe üye alınması ve üyelikten çıkarılmayı Disiplin Kuruluna önerme hususlarında karar vermek,
 4. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, şubelerin bütçe planlarını onaylamak, gelecek çalışma dönemi bütçe tasarısı ile çalışma programında bulunması gereken hususları yeni Yönetim Kuruluna aktarmak için Genel Kurulun onayına sunmak, çalışanları işe almak, ücretleri saptamak, işten çıkarmak,
 5. Genel Kurul kararlarını üyelere duyurmak ve yerine getirmek,
 6. Denetim ve Disiplin Kurullarının çalışmalarına yardımcı olarak elverişli olanakları hazırlamak, kararlarına uymak,
 7. Genel Kurulu yeterli sayıda üyenin ve Denetim Kurulunun isteği üzerine toplantıya çağırmak, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesini yürütmek,
 8. Yükümlülük altına girmek, Dernek bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapmak, gelirleri kabul edip giderleri onaylamak,
 9. Derneğin işleyişi, şubelerle ilişkiler, düzenlenen etkinlikler ve akreditasyonla ilgili Genel Kurulun onayına sunmak üzere yönetmelikler geliştirmek,
 10. Şubelerle eş güdüm ve koordinasyon sağlamak amacıyla şube başkan ve saymanlarını da içeren Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarını en az altı ayda bir düzenlemek,
 11. Dernek Tüzüğünün, ilgili kanunların verdiği görevleri yerine getirmek,
 12. Çalışmalar için yararı umulan komisyon, konsey, kurul ve çalışma gruplarını kurmak veya kaldırmak.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üyeyi belirler. 

Yönetim Kurulu en az ayda bir asil üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri yönetmelikle düzenlenmiştir.

 

Denetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 19 

Denetim Kurulu 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üye olarak, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.  Asil üyeliklerde boşalma durumunda yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılırlar. Herhangi bir şubenin yönetim veya denetim kurulunda görev alanlar, aynı dönem için Dernek Denetim Kurulunda görev alamazlar. Denetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzük esas ve usullerine göre bir (1) yılı geçmeyen aralıklarla denetler.
 2. Denetim sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.
 3. Gerekli durumlarda Olağanüstü Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını, oy çokluğuyla alacağı kararla Yönetim Kurulundan ister.
 4. Denetim Kurulu, dönem sonu çalışma raporunu, Genel Kurul toplantısından önce üyelerin görüşüne açılabilecek şekilde, yönetmelikle belirlenen süreçte Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar.
 5. Denetim Kurulu üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına, oy hakkı olmaksızın katılabilir.

 

Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 20

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Herhangi bir şubenin ya da genel merkezin yönetim kurulunda görev alanlar, disiplin kurullarında görev alamazlar. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılması önerilen üyenin durumunu görüşüp yazılı ya da sözlü savunma aldıktan, belgeleri incelendikten, gerekli görürse tanık dinledikten sonra karara varır. Üyenin fiilinin önem ve derecesine göre uyarma veya çıkarma cezası önerebilir. Gerekli işlemleri yürütmesi için raporunu Yönetim Kuruluna iletir. Kararı çoklukla alır. Ceza alan üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.

 

Organlara Seçilenlerin Valiliğe Bildirilmesi

Madde 21  

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve gerekli ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

BÖLÜM 4

ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER VE KURULLAR

 

Şubeler

Madde 22 

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurulun verdiği yetki ile gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak şube açabilir.

Şube yetkileri ve sorumlulukları, Merkez ile Şubeler ve şubeler arası ilişkiler yönetmelikte düzenlenir.

Şubeler, bu Tüzüğe aykırı çalışmalarda bulunamazlar.

 

 

 

Şubelerin Organları

Madde 23

Şubenin organları şunlardır:

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu

 

Şube Genel Kurulu

Madde 24

Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur. Görevleri:

 1. Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,
 2. Şube Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun raporunu incelemek, Şube Yönetim Kurulunu aklamak, kusur ve sorumluluk bulursa yargı yoluna başvurulması için Şube Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını ve çalışma programını görüşüp gerekirse değiştirerek onaylamak,

Şube Genel Kurulu için Dernek Genel Kurulu usulleri uygulanır. Şube Genel Kurulu; Dernek Genel Kurulunun yapılacağı yıl, Ocak ayında şubenin bulunduğu ilde yapılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı durumda ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Şube Genel Kurullarında Disiplin Kurulu seçilmez.

Şubeler, Şube Genel Kurulu sonuç bildiriminin bir örneğini ve Şube Yönetim Kurulu görev dağılımını, toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün (30) içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar.

 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 25 

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçer. Şube Yönetim Kurulunun Görevleri:

 1. Şubeyi dernek amaçları doğrultusunda temsil etmek,
 2. Dernek Yönetim Kurulu ile irtibat halinde olmak ve yönetmelikle tanımlanmış faaliyet plan, rapor ve bütçe plan, raporlarını Dernek Yönetim Kuruluyla paylaşmak,
 3. Dernek Yönetim Kurulu için tanımlanmış görevleri şube işleyişi için gerçekleştirmek,

Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

 

Şube Denetim Kurulu

Madde 26

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulunun Görevleri:

 1. Şube Yönetim Kurulunun Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzük esas ve usullerine göre bir (1) yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve raporu Şube Yönetim Kuruluna sunmak,
 2. Dönem sonu çalışma raporunu, Şube Genel Kurul toplantısından önce üyelerin görüşüne açılabilecek şekilde, yönetmelikle belirlenen süreçte Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunmak.

Şube Denetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

 

Şube Yetki Alanı

Madde 27

Şubelerin yetki alanları yönetmelikle belirlenir. Yeni bir şube açıldığında şubenin yetki alanlarını güncelleme yetkisi Dernek Yönetim Kurulundadır. İzleyen ilk Genel Kurulda yönetmelikte ilgili güncelleme yapılır.

 

Şubelerin Üyeleri

Madde 28

Üyelik başvurusunda bulunanlar üye olacakları şubeyi seçebilirler. Dernek Yönetim Kurulu üye başvurusunu isteğe, başvuru sahibinin ikamet ettiği yere ve şube yetki alanına göre değerlendirip ilgili şubeye yönlendirir. Üyelik müracaatları ilgili Şube Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Başvuru sahibine ve Dernek Yönetim Kuruluna, başvuru tarihinden başlayan otuz gün içinde sonuç bildirilir.

 

Şubelerin Harcamaları

Madde 29

Şubelerin harcamaları, Dernek Yönetim Kurulunun onayladığı bütçe çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şubeler her gider için fatura alır. Fatura alınamayan durumlarda masrafı yapan kişi ve şube saymanının imzasını taşıyan sarf tutanağı düzenlenir, Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır.

Şubelerde yapılacak sabit harcamalar için Şube Yönetim Kurulu Saymanı yetkilidir. Harcama yapmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurulu kararı alınarak yetki verilebilir.

 

Şubelerin Gelirleri

Madde 30

Şube gelirleri de Derneğin Genel Kurulu tarafından saptanan ve 34. maddede yer alan gelir kaynaklarından oluşur.

 

 

 

Şubelerin Kapatılması

Madde 31

Şubeler, Dernekler Kanunu'na veya dernek tüzüğüne aykırı davranmaları halinde veya Şubenin Yönetim Kurulundan gelen istek üzerine, Dernek Genel Kurul kararı ile kapatılabilir.

 

Dernek Temsilcilikleri

Madde 32

Dernek temsilcilikleri şube açılan iller dışında Dernek Yönetim Kurulu kararı ile açılabilir. Temsilcilikte görev alacak kişi veya kişilerin Endüstriyel Tasarımcı olma kıstası aranmaz.

Temsilciliklerin görev ve yetkileri ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

 

Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu (ENTAK)

Madde 33

Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu Endüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyon süreçlerini yönetmekten, bu süreçte görev alacak komisyon ve komitelerin oluşturulmasından ve bu komitelerin eğitiminden sorumludur. Kısa ad olarak ENTAK kullanılır. ENTAK, akreditasyon faaliyetine ilişkin karar alma süreçlerini Dernek Yönetim Kurulundan bağımsız olarak yürütür. ENTAK'ın yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte yapılacak değişiklerde de aynı yöntem izlenir.

 

 

BÖLÜM 5

DERNEĞİN GELİRLERİ VE DEFTER TUTMA ESASLARI

 

Derneğin Gelirleri

Madde 34 

Derneğin Genel Kurul tarafından saptanan gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik Giriş Ödentisi: Üyelerin her yıl üyelikleri süresince ödemekle yükümlü oldukları ödentidir. Miktarı Genel Kurulda belirlenir,
 2. Yıllık Üyelik Ödentisi: Üyelerin bir defaya mahsus olmak üzere kayıt esnasında ödemekle yükümlü oldukları ödentidir. Miktarı Genel Kurulda belirlenir.
 3. Şube ödentisi: Giriş ödentisi ve yıllık ödenti şubeler veya Dernek Genel Merkezi tarafından tahsil edilebilir. Ödentinin Genel Merkez tarafından tahsil edilmesi durumunda tamamı Şube hesabına aktarılır. Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubelere kayıtlı üyelerin ödediği giriş ödentisi ve yıllık ödentinin %30'u Dernek Genel Merkez hesabına, en fazla altı ayda bir aktarılır. Tahsilattan sonra en fazla on beş gün içinde hem Genel Merkez hem de şubeler tarafından izlenebilen ortak bir çevrim içi veri tabanına kaydedilir.
 4. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri.
 5. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, ödül sistemi, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, üyelik başvurusu, eğitim, danışmanlık ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
 6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
 7. Ortaklıklar, şirketler, sandık, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
 8. Yurt içinden ve yurt dışından, gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alacağı ayni ve nakdi yardımlar, hibeler,
 9. Diğer gelirler.

 

Defter Tutma Esasları

Madde 35

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Dernek Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 7. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 3. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki : Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

İç Denetim ve Muhasebe

Madde 36

Dernekte iç denetim, Denetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu gerekli görürse, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.

Denetim Kurulu; Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir (1) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş (5) yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 37

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kuruldan yetki alarak Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

BÖLÜM 6

SON HÜKÜMLER

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 38

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurulda oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim ve disiplin kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 39

Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri: Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında "Tasfiye Halinde Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu Derneği" ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş(5) yıldır.

 

Yürürlük

MADDE 40 

Bu Tüzük, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

GEÇİCİ MADDE 

Tüzüğümüzün 31.03.2021 tarihinde kabul edilen 33. maddesinde belirtilen Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulunun (ENTAK) çalışma esaslarını belirleyen geçici yönetmelik taslağı Dernek Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından hazırlanır. Kurulun atanması ve geçici yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için bir sonraki genel kurul tarihine kadar Dernek Yönetim Kurulu görevlendirilmiştir.

 

Bu tüzük 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 5253 sayılı dernekler kanununa göre hazırlanmıştır.

 

 

 

 

ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU