ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ

YÖNETMELİK

PDF olarak indirmek için…

 

BÖLÜM 1

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1: Amaç ve Kapsam

Bu yönetmeliğin amacı Dernek (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği) işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu yönetmelik Dernek işleyişi ile ilgili temel ilkeler ve kuralları kapsar.

 

Madde 2: Tanımlar

Dernek: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği

Dernek Yönetim Kurulu: Genel Merkez Yönetim Kurulu

Şube: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneğinin şubeleri

Üye: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Üyeleri

 

BÖLÜM 2

GENEL KURUL

 

Madde 3: Genel Kurul Süresi ve Yeri

Genel Kurul, iki yılda bir Nisan ayı içinde Dernek Genel Merkezi olan Ankara’da veya Dernek Yönetim Kurulunun karar alacağı ilde toplanır. Toplantıya çağrı yöntemi ve usulleri Dernek tüzüğünün 14. ve 15. Maddeleri ile düzenlenmiştir. Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemi ve usulleri Dernek tüzüğünün 24. maddesi ile belirlenmiştir.

Genel Kurul toplantı tarihi, en az bir (1) tam gün için; ilk oturumda, Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporlarının sunumu ve aklanması, takip eden oturumlarda gündemde yer alan konuların görüşmelerinin sonuçlanması, kesin aday listelerinin oluşturulması ve adayların tanıtımı, son oturumda ise seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

Toplantı mekanı; Yönetim Kurulu tarafından, katılabilecek üye sayısı ve kolay ulaşım göz önüne alınarak seçilir. Toplantı düzeni ve seçim güvenliği düşünülerek donanım sağlanır.

 

Madde 4: Genel Kurul Hazırlıkları

Genel Kurul hazırlıkları aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır. (Bkz: Tüzük Madde 14: Genel Kurul, Genel Kurul Toplantı Çağrısı)

a. Genel Kurul hazırlıkları toplantı için belirlenen tarihten en geç on beş gün önce Dernek Yönetim Kurulu tarafından asil üyelere yapılan Genel Kurul çağrısı ile başlar.

b. Genel Kurul Çağrısı, gündem, tarih, yer ve ilk toplantıda yeter sayıya ulaşamama durumunda yapılacak ikinci toplantının bilgilerini de içerir. Genel Kurul duyurusu öncesinde Şube yönetim kurullarına gündem önerileri sorulur ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından karar ile gündem saptanır. (Bu cümle 31.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurulda eklenmiştir.)

c. Çağrıda yer alan toplantı gündeminde aşağıdaki maddeler yer alır. Yönetim kurulu yeni gündem maddeleri ekleyebilir.

 • Açılış
 • Divan Heyeti Seçimi
 • Saygı Duruşu
 • Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunumu
 • Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, görüş ve öneriler
 • Mali bütçe raporunun okunması
 • Denetim kurulunun raporunun okunması
 • Yönetim Kurulunun ibrası
 • Tahmini bütçenin görüşülüp oylanması
 • Gelecek dönem yönetim kurulu adaylarının tanıtım konuşmaları
 • Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi
 • Dilek ve öneriler
 • Kapanış

d. Genel Kurulda tüzük veya yönetmelik değişikliği gibi konular görüşülecekse bunlara ilişkin gündem maddeleri tahmini bütçenin görüşülüp oylanmasından sonra yer alır.

e. Genel Kurul çağrısı yapıldıktan sonra bireysel ve liste adaylar Genel Kurul tarihine kadar kendilerini ve gelecek dönem için hedeflerini tanıtmak için Dernek yayın organlarını eşit oranda kullanırlar.

f. Genel Kurul çağrısı yapıldıktan sonra liste ve bireysel adaylıkların Derneğe beyanı da başlar.

g. Yönetim Kurulu Genel Kurul için belirlenen tarihten onbeş gün önce iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve mali bütçe raporlarının denetlenmesi için Denetim Kuruluna çağrı yapar.

h. Genel Kurula katılacak asil üyelerin listeleri hazırlanır. Şubeler son kaydettikleri üyeleri Merkez ve şubelerin yönetim kurulu üyelerinin izleyebildiği çevrim içi veri tabanı Endüstriyel Tasarımcılar Sayısal İzleme Sistemine (ETSİS) işlerler.

i. Çağrıda belirtilen ilk Genel Kurul tarihinden yedi (7) gün önce üye alım işlemleri Genel Kurul sonuçlanana kadar durdurulur.

j. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en geç iki (2) gün önce faaliyet raporlarını ve denetim raporlarını tüm üyelerin ulaşabileceği şekilde paylaşır. Denetim Kurulu denetleme işlemini bunu göz önüne alarak yerine getirir.

 

PDF olarak indirmek için…