0-312-241 71 22 info@etmk.org.tr

ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ

DERNEK TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM 1

Derneğin Adı, Derneğin Kısa Adı, Merkezi, Amacı, Amblemi

 

Madde 1 : Derneğin Adı              : Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği

Madde 2 : Kısa Adı                         : ETMK

Madde 3 : Şubesi                            : Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere ve yayılım politikasına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında şubeler, emsilcilikler açabilir veya Genel Kurul kararı ile kapatabilir.

Madde 4 : Merkezi                        : Ankara                             

Madde 5 : Derneğin Amacı         : Endüstriyel tasarım mesleğini    topluma    tanıtmak,    üyelerinin    hak    ve yetkilerini oluşturmak ve korumak, üyeler ve diğer meslek alanları arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek, dünyadaki gelişmeleri izlemek, topluma tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla, üretici,  meslektaşlar ve kullanıcı düzeyinde çalışmalar yapmaktır.

 

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 

Madde 6 : Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek üzere:

a. Sosyal, kültürel ve disiplinler arası ilişkileri kurmaya yönelik toplantılar, seminerler, film gösterileri, sergi ve fuarlar, oturumlar, meslek eğitimi ile ilgili geziler ve yarışmalar düzenler.

b. Üyeler ve ilgili kişiler arası tanışmayı ve dayanışmayı kolaylaştırmak için olanak ve yer sağlar, bunları işletir ya da işlettirir.

c. Sergi ve yayınlar yoluyla nitelikli tasarımları tanıtır, destekler, bu yolla üreticiyi, tüketiciyi ve kullanıcıyı bilinçlendirir.

d. Endüstriyel tasarımcı yetiştiren eğitim kurumları ile ilişkiler kurarak öğrencilerin gelecekteki mesleklerine uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli çalışma, araştırma, anket ve düzenlemeler yapar, staj ve iş olanakları sağlar.

e. Kendi alanındaki çevre sorunlarını çözüme yardımcı olacak çalışmalar yapar.

f. Üyelerin ve ilgili kişilerin yararlanabilmesi için çağımız gereklerine uygun bir belgelik ve müze kurar, geliştirir; her türlü görsel-işitsel yayından yararlanmak ve yapımını sağlamak için çalışır.

g. Endüstriyel tasarımcıların, mesleki çalışmalarının standartlarını belirler ve bu çalışmaların ETMK tarafından hazırlanan tip sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini teşvik eder.

h. Amacını gerçekleştirmek için ticari ve iktisadi işletmeler kurar. Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır/taşınmaz mala sahip olur. Bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Bu hakları sona erdirebilir, değiştirebilir, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve her türlü resmi, hukuki, mali işlemleri yapabilir. Tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici ve stajyer çalışan istihdam edebilir.

i. Ulusal ve uluslar arası nitelik taşıyan veya diğer ülkelerde faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve Türk hukuk mevzuatının izin verdiği diğer kuruluşlarla işbirliği yapar, bu kuruluşlara üye olabilir.

j. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

k. Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir.

l. Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak, faaliyetlerinin tanıtılması, duyurulması ve yayılımı için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, güncel ortamlara (CD, DVD vb.) kayıt yapar, küresel ağ sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapar, eğitim kurumu kurabilir ve işletebilir. Radyo ve televizyon gibi yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimlerde bulunur.

m. Endüstriyel Tasarım mesleğinin standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi kurum veya kuruluşlara başvurmak.

n. Akreditasyon belgesi verebilmek için Türk Akreditasyon Kurumu ya da benzeri kurum ve kuruluşlara başvurarak derneğin kişilere ve kurumlara akreditasyon verebilen bir kurum olmasını sağlar. Gerektiğinde akreditasyon verebilmek için ücreti karşılığında denetim, sınav ve değerlendirme yapar.

o. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda ulusal tasarım geleneğini oluşturmak ve çağdaş anlamda etkin bir “Tasarım Konseyi” kurmak için çalışır. Bu amaçla diğer kuruluşlarla (dernek, vakıf, federasyon, odalar, birlikler gibi) işbirliği yapabilir, derneklere ve federasyonlara üye olabilir, vakıf veya federasyon kurucusu olabilir.

ö. Yönetim kurulu derneğin amaçları doğrultusunda iç yönetmelikler hazırlar ve kurullar oluşturur.

 

Madde 7 : Dernek, Dernekler Kanunu’nun yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.

 

BÖLÜM 2

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 

Madde 8 : Derneğin Üyeleri

Derneğin iki tür üyesi vardır:

a. Asil Üye

b. Onursal Üye

 

Madde 9 : Asil Üyelik Koşulları

Derneğin asil üyesi olabilmek için:

a. Endüstriyel tasarım bölümlerinden lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derecelerinden en az birini almış olduğunu belgelemek,

b. (a) bendindeki şartları taşımayan başvuru sahipleri için ise ürün tasarımlarını içeren bir portfolyo, referans dosyası (yapılan işlerin tarihleriyle listelenmesi) ve varsa tasarım konusunda alınan derslerin veya derecelerin belgelerini yönetim kuruluna ibraz etmek ve yönetim kurulunun ibraz tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacağı mülakatta üyeliğe uygun bulunmak,

c. Fiil ehliyetine sahip olmak ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak,

d. Yıllık üyelik ödentisini yüklenmek.

e. Bir defaya mahsus olmak üzere üyelik giriş ücretini ödemeyi yüklenmek.

f. Aidatları aksatmadan ödeyeceğini, aidatların düzenli şekilde ödenmemesi durumunda aidat borcunun dernek tarafından kendisinden talep edilebileceğini,  aidatları düzenli olarak ödememe durumunda vuku bulabilecek ihtarname, avukatlık masrafları ve benzeri hukuki masraflardan sorumlu tutulacağını bildiğini kabul etmek,

g. İki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, özgeçmiş, dilekçe ile derneğe (elden, posta veya e-posta ile) başvurmak ve dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmek gerekir. Yabancı uyrukluların, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgenin örneğini de vermeleri gerekir.

 

Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir. Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz otuz gün içinde karara bağlayıp sonucu dilekçe sahibine yazıyla veya e-posta ile bildirmek zorundadır.

 

Madde 10 : Onursal Üyelik

Onursal üyelik verilebilmesi için aday kişilerin,

a. Aday kişinin derneğe önemli yardımları geçmiş, çalışmalara katkıda bulunmuş, amacın gerçekleşmesi için etkinlikleri saptanmış olmak,

b. Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse,  Genel Merkez Yönetim Kururu kararı ile “Onursal Üye” seçilebilir.

c. Onursal üyeler ödenti vermezler. Toplantılara katılıp söz alabilirlerse de, organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.

 

Madde 11 : Üyelikten Çıkma

Ayrılma isteğini imzalı dilekçe ile bildirmiş olanlar üyelikten çıkarlar. Hiç bir üye dernekte kalmaya ya da ayrılmaya zorlanamaz. Ayrılanlar ayrılma tarihine kadar olan ödentiden sorumludurlar.

Üyenin vefat etmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulunca gerekli olan işlemler yapılır. Ölen üyenin birikmiş üye aidat borcu bulunması halinde borcu silinir. Üyenin malul olması durumunda kendi talebi doğrultusunda varsa üye aidat borcu silinir, sonraki üye aidatlarından muaf olur.

Ayrılanların üyeliğe başvurmalarında bu tüzüğün 8. ve 9. Maddeleri yeniden göz önünde tutulur.

 

Madde 12 : Üyelikten Çıkarılma

Aşağıdaki durumların varlığında üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

  1. Üyelik koşullarını sonradan yitirmek,
  2. 2 yıllık aidatını ödemeyen ve Yönetim Kurulu’nun bildirim süresi içinde ödememekte ısrar eden Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.
  3. Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.
  4. Dernek amaçlarına, Dernekler Kanunu’na, Genel Kurul kararlarına ve Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı hareket edenler hakkında, Disiplin Kurulu önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı alabilir
  5. Yönetim Kurulu’nun çıkarma kararına karşı üyenin Genel Kurula yazı ile itiraz hakkı vardır. Genel Kurul kendisine ulaştırılan itirazları görüşür, dernek üyeliğinden çıkartılması hakkında karar verilecek kişiyi dinler, şikâyet hakkında nihai kararını alır. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Madde 13 : Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

 

Madde 14 : Genel Kurul

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. ETMK Asıl üyeleri çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere KASIM ayı sonu itibariyle uyarıda bulunur.

 

Madde 15 : Toplantı Düzeni, Gündemi, Yöntemi, Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul iki biçimde toplanır:

a. Olağan toplantı,  Yönetim Kurulu’nun düzenlediği ve çağırdığı toplantıdır. Olağan genel kurul 2 yılda bir kasım ayı içerisinde yapılır. Gündemini Yönetim Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı görüşme istemini Genel Kurul Başkanlığı’na vermelerine bağlıdır. Bu çoğunluğu taşıyan önergedeki konunun gündeme alınması ve görüşülüp karara bağlanması zorunludur. Genel Kurul salt çoklukla gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapabilir.

b. Olağanüstü toplantı, Yönetim ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde çağrılması zorunlu olandır. Kanuna uygun çağrı yerine getirilmezse Denetleme Kurulu ya da olağanüstü toplantıyı isteyen üyelerden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyelerinden üç kişilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmak için görevlendirir. Toplantı istemiyle birlikte gündem maddesinin de bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantılar için de Tüzüğün 13. Maddesi uygulanır.

 

Madde 16 : Genel Kurul’a katılacak asil üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için asil üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur. Bu durum bir tutanakla saptanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıya Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından çok üyenin katılması gerekir. Yeter sayının sağlandığı saptanarak toplantıya başlanır. Toplantıyı Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı) ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Genel Kurul Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman üye açık oyla seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Dernek üyeleri eşit hakka sahip olup her üye bir oy kullanır. Kararlar salt çoklukla alınır. Yazmanlar toplantı tutanağı düzenler ve Genel Kurul Başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler bir belge karşılığında Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Vekâleten oy kullanılamaz. Vekâleten aday olunamaz.

 

Madde 17 : Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

a. Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

b. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları çalışma raporlarını görüşerek karara bağlamak ve yönetim kurulunu aklamak, kusur ve sorumluluk bulursa yargı yoluna başvurulması için yetki vermek,

c. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını ve çalışma programını görüşüp gerekirse değiştirerek onaylamak,

d. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, eldeki taşınmaz malların satımı, yarar getirecek biçimde kullanılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

e. Derneğin bir federasyona katılması ya da katıldığı federasyondan ayrılması, uluslararası çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da üyelikten ayrılması konularında karar almak,

f. Derneğe onursal üye almak, Disiplin Kurulunun itiraz edilen kararlarını kesinleştirmek,

g. Derneğin feshine ve mallarının tasfiye biçimine karar vermek,

h. Kanunlarda ve Tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen görevleri yerine getirmek, verilen hakları kullanmak.

i. Derneğin amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurulmasına ve fesih edilmesine karar vermek.

 

Madde 18 : Yönetim Kurulunun Seçimi, Yetki ve Görevleri

Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Seçimlerde liste ile seçim usulü uygulanabilir. Liste ile seçimde üyelere Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adayları yedekleriyle birlikte liste şeklinde dağıtılır. Üyeler seçilmesini istemedikleri adayların üzerini çizerler. Üyeler isterlerse çizdikleri ismin yanına kendi önerileri olan ismi yazabilirler. Çizilmeyen ve yazılan isimler oy almış sayılır. Liste ile yapılan oylamada oy pusulasında Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye sayısından fazla isim çıkarsa oy geçersiz sayılır. Asil üyeliklerde boşalma durumunda yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılırlar. Yönetim Kurulu, üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul görevdeki Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması üzerine Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a. Derneği temsil etmek ya da bu konuda bir veya birkaç üyesine yetki vermek,

b. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman üyeyi seçmek,

c. Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarılmayı Disiplin Kurulu’na önermeye ve yasaklama gerekip gerekmediğine karar vermek,

d. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gelecek çalışma dönemi bütçe tasarısı ile çalışma programında bulunması gereken hususları yeni Yönetim Kuruluna aktarmak için Genel Kurulun onayına sunmak, Dernek için yönetmelik ve yönergeler hazırlayıp uygulamak, çalışanları işe almak, ücretleri saptamak, işten çıkarmak,

e. Genel Kurul kararlarını üyelere duyurmak ve yerine getirmek,

f. Organlara seçilenleri Tüzükte belli edilen sürede valiliğe bildirmek,

g. Denetleme ve Disiplin Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olarak elverişli olanakları hazırlamak, kararlarına uymak,

h. Genel Kurulu yeterli sayıda üyenin ve Denetleme Kurulu’nun isteği üzerine toplantıya çağırmak, olağan Genel Kurul toplantılarıyla olağanüstü toplantılarının düzenlenmesini yürütmek,

i. Yükümlülük altına girmek, Dernek bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapmak, gelirleri kabul edip giderleri onaylamak,

j. Derneğin işleyişi, şubelerle ilişkiler ve düzenlenen etkinliklerle ilgili yönetmelikler çıkartmak.

k. Dernek Tüzüğünün, ilgili kanunların verdiği görevleri yerine getirmek,

l. Yardımcı kol ve kurulları kurmak ve kaldırmak.

m. Yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte, eski yönetim tarafından ataması yapılmış tüm görevliler (komisyon başkanları, derneğin diğer dernek, vakıf ve platformlardaki temsilcileri gibi) görevlerine ilişkin bir sonuç raporu yazarak görevlerinden istifa ederler. Yeni yönetim 1 ay içerisinde bu görevler için yeni atamalar yapar. Yeni atamalar yapılıncaya kadar istifasını sunmuş olan görevliler görevlerini tam yetki ile yapmaya devam ederler.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Madde 19 : Görev Bölümü

Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümü ilgili yönetmelikle belirlenir.

  

Madde 20: Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üye olarak, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Herhangi bir şubenin ya da genel merkezin yönetim kurulunda görev alanlar, denetleme kurullarında görev alamazlar. Denetleme Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a. Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzük esas ve usullerine göre 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

b. Denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.

c. Gerekli durumlarda olağanüstü toplantıya çağrılmasını oy çokluğuyla alacağı kararla Yönetim Kurulundan ister.

d. Genel kurul toplantılarına yazılı olarak Denetleme Kurulu çalışma raporunu toplantıya ilişkin bildiriyle birlikte üyelere gönderilmesini sağlayacak biçimde sunar.

 

Madde 21: Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir şubenin ya da genel merkezin yönetim kurulunda görev alanlar, disiplin kurullarında görev alamazlar. Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılması önerilen üyelerin durumunu görüşüp yazılı ya da sözlü savunma aldıktan, belgeleri incelendikten, gerekli görürse tanık dinledikten sonra karara varır. Ve gerekli işlemleri yürütmesi için raporunu yönetim kuruluna iletir. Kararı çoklukla alır.

 

Madde 22 : Danışma Konseyi

Danışma konseyi eski Genel Merkez, eski Şube Başkanlarından veya Asil üyelikten gelen Onursal üyelerden oluşur

Danışma Konseyi dernek politikalarının oluşturulmasında, süreklilik ve tutarlılık kazandırılmasında Yönetim Kurullarına danışmanlık yapar.

Kuruluşundan itibaren Dernek Yönetim Kurullarında Başkanlık görevi yapan ve halen Dernek üyeliği süren kişiler ikamet ettikleri yerde Dernek Danışma Konseyinin doğal ve daimi üyesi olarak gönüllülük temelinde görev yaparlar.

Danışma Konseyi, yönetim kurullarının çağrısı ile yönetim kurulları ile ortak toplantı düzenleyebilir.

Merkez veya şubelerde Danışma Konseyi en az 3 Konsey üyesinin yazılı çağrısı ile gündemli olarak toplanır. Danışma Konseyi’nin kararları tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı olmazlar.

 

Madde 23 : Organlara Seçilenlerin Valiliğe Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve gerekli ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

BÖLÜM 4

YARDIMCI KURUL VE KOLLARI

 

Madde 24: Yönetim Kurulu çalışmalar için yararı umulan gerekli yardımcı kolları kurar ve kaldırır. Genel Kurul da kolların kurulmasını veya kaldırılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilir.

 

Madde 25 : Şubeler

Dernek, Genel Kurul kararı ile gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak şube açabilir.

Şube yetkileri ve sorumlulukları, Genel Merkez ile Şubeler ve Şubeler arası ilişkiler ilgili yönetmeliklerce düzenlenir.

Şubeler, Merkez tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunamazlar.

 

Madde 26 : Şubelerin Organları

Şubenin organları şunlardır:

a. Şube Genel Kurulu

b. Şube Yönetim Kurulu

c. Şube Denetleme Kurulu

 

ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 27: Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur. Görevleri:

a. Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

b. Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporunu incelemek, Şube Yönetim Kurulunu aklamak,

Şube Genel Kurulu için Dernek Genel Kurulu usulleri uygulanır. Şube Genel Kurulu, 2 yılda bir Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce yapılır.

 

Madde 28: Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur. Görevleri:

a. Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

b. Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporunu incelemek, Şube Yönetim Kurulunu aklamak,

Şube Genel Kurulu için Dernek Genel Kurulu usulleri uygulanır. Şube Genel Kurulu, 2 yılda bir Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce yapılır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her on ( 10 ) üye için bir ( 1 ), arta kalan üye  sayısı  5‘ten fazla ise bu üyeler için de bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Madde 29: Şube Denetim Kurulu

Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulunun Görevleri:

a. Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzük esas ve usullerine göre 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek.

b. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Şube Genel Kuruluna sunmak,

Şube Denetleme Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

 

Madde 30 : Şube Yetki Alanı

Yeni bir şube açıldığında şubenin yetki alanlarını güncelleme yetkisi Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndadır.

 

Madde 31 : Şubelerin Üyeleri

Üyelik başvurusunda bulunanlar üye olacakları şubeyi seçebilirler. Üyelik müracaatları ilgili şube yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

Madde 32: Şubelerin Harcamaları

Şubelerin harcamaları, dernek Yönetim Kurulu’nun onayladığı bütçe çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şubeler her gider için fatura alır. Fatura alınamayan durumlarda masrafı yapanla saymanın imzasını taşıyan sarf tutanağı düzenlenir, başkan veya başkan yardımcısı tarafından imzalanır.

 

Madde 33: Şubelerin Gelirleri

Şube gelirleri derneğin Genel Kurulunca saptanan ve 35. maddede yer alan gelir kaynaklarından oluşur.

 

Madde 34: Şubelerin Kapatılması

Şubeler Dernekler Kanunu’na veya dernek tüzüğüne aykırı davranmaları halinde veya şubelerin Yönetim Kurulu’ndan gelen istek üzerine, Dernek Genel Kurul kararı ile kapatılabilir.

 

Madde 35 : ETMK Şube illeri dışında ETMK temsilcilikleri Yönetim Kurulu kararı ile açılabilir. Temsilcilikte görev alacak kişi veya kişilerin Endüstriyel Tasarımcı olma kıstası aranmaz. Temsilciliklerin görev ve yetkileri ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

 

 

BÖLÜM 5

DERNEĞİN GELİRLERİ

 

Madde 36 : Derneğin Gelirleri

Derneğin Genel Kurulca saptanan gelir kaynakları şunlardır:

a. Giriş Ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde,üyeliğe yeni kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları için öngörülen tutardır. Giriş ödentisi GENEL KURUL tarafından belirlenir. 100 TL’dir.

b. Yıllık Ödenti : Gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluş üyeleri için her çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan yıllık ödenti, her yıl yıllık bütçe gereğince GENEL KURUL tarafından belirlenir . 120 TL’dir.

c. ETMK taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri.

d. Her turlu yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, üyelik başvurusu, eğitim, danışmanlık ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

e. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

f. Ortaklıklar, şirketler, sandık, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

g. Yurt dışından, gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alacağı yardımlar,

h. Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

Madde 37-Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü :  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki : Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Madde 38 : İç Denetim ve Muhasebe

Dernekte iç denetim Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

Madde 39 : Derneğin borçlanma usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul’dan yetki alarak Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

BÖLÜM 6

Son Kurallar

 

Madde 40- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 41 Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri : Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu Derneği” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 42- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 43 : Yürürlük

Bu Ana Tüzük değişikliği, eski Ana Tüzük yerine geçerli olmak ve Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Geçici Madde 1– İş bu tüzük 18.05.2013 Tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 5253 sayılı dernekler kanununa göre hazırlanmış olup altı birlikte imza altına alınmıştır.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU

DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU